โคราชออกประกาศฉบับที่ 4 ยกเลิกการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่

คณะกรรมการโรคติดต่อนครราชสีมา ออกประกาศฉบับที่ 4 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (covid-19) สำหรับผู้เดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการยกเลิกคำสั่งในฉบับที่ 3 มีผลให้ผู้เดินทางมาในนครราชสีมาทั้งหมด ไม่ต้องกักตัว 14 วันแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ในจังหวัดนครราชสีมา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 และในระดับประเทศ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ก็ดีขึ้น ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2563 จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

(1) ยกเลิกประกาศฉบับที่ 3 ที่ระบุให้ผู้เดินทางจาก ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส ต้องกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน

(2) ให้คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางจากนอกพื้นที่นครราชสีมา : สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา / ล้างมือบ่อยๆ / ถือหลักเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร / หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ซึ่งมีประชาชนอยู่รวมกันแออัด / ทำความสะอาดบริเวณที่พักอาศัยบ่อยๆ / ใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ ในการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ต่างๆ

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดย คณะกรรมการโรคติดต่อนครราชสีมา

ที่มา: ศูนย์โควิด 19 นครราชสีมา