โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ของ มทส. เน้นความเป็นเลิศในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา เปิดรับสมัครแล้ว

We Korat มีรายละเอียดของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เน้นความเป็นเลิศของเด็กในด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความสนใจอย่างมากมาฝากกันครับ

Banner-2-e1451558608547

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ เป็นโรงเรียนประจำ โดยเน้นเสริมศักยภาพให้นักเรียนทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา มุ่งสู่ความเป็นนักวิชาการ วิชาชีพตามที่นักเรียนมีความถนัดและสนใจ โดยจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งยังออกแบบห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แนวใหม่ มีห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสุรวิวัฒน์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสุรวิวัฒน์

สำหรับที่ตั้งโรงเรียนจะอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2561 โดยในระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 จะใช้อาคารเกษตรภิวัฒน์ ภายในบริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นการชั่วคราว

แบบร่างอาคารของโรงเรียน กำหนดแล้วเสร็จปีการศึกษา 2561
แบบร่างอาคารของโรงเรียน กำหนดแล้วเสร็จปีการศึกษา 2561
อาคารเกษตรภิวัฒน์ ภายในบริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว
อาคารเกษตรภิวัฒน์ ภายในบริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว

สำหรับแผนการรับสมัครนักเรียนนั้น ในปีการศึกษาแรก 2559 จะรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระดับชั้นละ 60 คน ชั้นละ 2 ห้องเรียน รวม 120 คน และเพิ่มจำนวนเป็น 720 คนใน 6 ระดับชั้น ภายในปีการศึกษา 2563

ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ภาคเรียนละ 40,000 บาท ส่วน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ภาคเรียนละ 60,000 บาท และมีค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ 4,000 บาทสำหรับ ม.ต้น 6,000 บาท สำหรับม.ปลาย ส่วนค่าหอพักภาคเรียนละ 40,000 บาท

IMG_0813

การรับสมัครของปีการศึกษา 2559 นี้ จะเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 – 28 มกราคม 2559 ทาง //surawiwats.sut.ac.th โดยทำการคัดเลือกจากการทดสอบทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ //surawiwats.sut.ac.th