โคราชสั่งปิดโรงแรมทุกแห่งชั่วคราว มีผล 7 เมษายน 2563

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 3592/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมครั้งที่ 17/2536 จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

(1) ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

  • โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2557 ทุกประเภท
  • กรณีโรงแรมมีผู้เข้าพักอยู่ก่อนจะมีคำสั่ง ให้ผู้เข้าพักสามารถพักต่อไปได้จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันทีโดยไม่มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก และเพื่อประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรค ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ แจ่งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพัก พร้อมทั้งวันที่ครบกำหนดที่ต้องออกจากห้องพัก ให้อำเภอทราบ หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ

กรณีโรงแรมใดประสงค์จะเปิดดำเนินกิจการตามความจำเป็น ให้ทำแผนการปฏิบัติพร้อมมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แล้วเสนอผ่านนายอำเภอในพื้นที่ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ มีมติอนุญาตเสียก่อน จึงให้เปิดดำเนินกิจการตามแผนได้

(2) โรงแรมที่ได้รับยกเว้นให้เปิดบริการได้ตามข้อ (1) จะต้องมีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้

  • ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิดที่บุคคลที่อยู่ในโรงแรมต้องสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
  • ให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าพัก สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  • ให้มีแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างมือ ในห้องพักทุกห้อง ตลอดระยะเวลาที่มีผู้เข้าพัก
  • ให้มีการวัดไข้ และมีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างมือสำหรับบุคคลทุกคน ก่อนเข้าภายในอาคารโรงแรม
  • ให้มีแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างมือ บริเวณทางเข้าอาคารโรงแรม ห้องน้ำ จุดให้บริการของเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ
  • ให้เจ้าหน้าที่ในโรงแรม เว้นระยะนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
  • ห้ามมีการชุมนุมกันในโรงแรม เกินกว่า 2 คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก ศูนย์โควิด19 โคราช