โคราชออกคำสั่ง งดจำหน่ายสุรา ขยายเวลาออกไปถึง 30 เมษายน 2563

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งเลขที่ 3942/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย โดยเป็นการแก้ไขคำสั่งก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับการให้บริการของร้านสะดวกซื้อ และการห้ามจำหน่ายสุรา

ขยายเวลาเปิดร้านสะดวกซื้อ

ข้อ (1) ให้แก้ไขข้อความในข้อ (1.1) ของคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 3564/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย จากเดิมให้ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก เช่น 7-Eleven, Mini Big C, Lotus Express, 108-Shop ฯลฯ เปิดให้บริการได้ตั้งแต่ 05.00-22.00น. เปลี่ยนเป็น เปิดให้บริการได้ตั้งแต่ 04.00-22.00น.

งดจำหน่ายเหล้า-เบียร์ ถึง 30 เมษายน

ข้อ (2) ให้ขยายเวลาระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 3763/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และแก้ไขคำสั่งฯ ที่ 3813/2563 ลงวันที่ 12 เมษายน 2563 กรณี ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยยังสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ไปยังผู้ขยาย ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จากเดิมให้ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 ถึง 18 เมษายน 2563 เป็น ให้ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา

ที่มา: Facebook ศูนย์โควิด19 โคราช