โคราชออกประกาศ ผู้เดินทางจากจังหวัดเสี่ยง กักตัว 14 วัน ลดเหลือ 9 จังหวัด

อัพเดต : ยกเลิกประกาศฉบับนี้ ให้ดูประกาศล่าสุด ฉบับที่ 3

คณะกรรมการโรคติดต่อนครราชสีมา ออกประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 สำหรับผู้เดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 2 โดยลดจำนวนจังหวัดพื้นที่เสี่ยง เหลือ 9 จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

(1) ยกเลิกประกาศฉบับที่ 1 ที่ออก ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

(2) ให้ผู้เดินทางจากนอกพื้นที่ เข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา ทุกคน รายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เดินทางมาถึงที่พัก และให้ อสม. รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว

(3) ให้ผู้ที่เดินทาง มาจากจังหวัดต่อไปนี้ กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พัก (Home Quarantine) เป็นเวลา 14วัน : กรุงเทพฯ ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี สงขลา ปทุมธานี (ยกเลิก เชียงใหม่)

สำหรับผู้ที่เดินทางมาติดต่อธุระแบบ ไป-กลับ ทางจังหวัดขอให้ใช้เอกสารกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ยื่นต่อผู้นำชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูล การคัดกรอง และการปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา โดยเมื่อรายงานตัวและผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ ส่งเอกสารไว้กับผู้นำชุมชน /อสม.ในพื้นที่ (ดาวน์โหลด PDF หนังสือเอกสารฉบับนี้ https://drive.google.com/file/d/1uwTcmUSArwRKQ71mVNvAjMg0FJLCiLd5/view )

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ที่มา – ศูนย์โควิด 19 โคราช