โคราช ประกาศมาตรการป้องกันควบคุม ผู้เดินทางมาจากสมุทรสาคร

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลังเกิดการระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

โดยจังหวัดประกาศมาตรการควบคุม สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

กรณีประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา

  • ให้ผู้เข้ามาพื้นที่ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2563 ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ไปรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ภายใน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เดินทางเข้ามาจังหวัด หรือได้ทราบประกาศนี้
  • เมื่อทำการคัดกรอง หากพบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ให้กักตัว ติดตาม สังเกต และบันทึกอาการ ตามขั้นในแนวทางที่แนบท้าย กรณีไม่พบอาการหรือความเสี่ยง ให้สังเกตอาการตามแนวทางการเฝ้าระวัง โดยแยกที่พักอาศัยเป็นสัดส่วนจากบุคคลอื่น งดการอยู่ใกล้คนอื่น สวมหน้ากากอนามัน เว้นระยะห่างบุคคล งดการไปที่สาธารณะ หรือประชาชนหนาแน่น ฯลฯ

กรณีผู้เดินทางมานครราชสีมา แบบไป-กลับ ทั้งที่มาติดต่อราชการหรือภารกิจอื่น

  • ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ผู้ดูแลสถานที่ บันทึกข้อมูลข้อมูลเพื่อรวบรวมรายงาน
  • หากเข้าพักโรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต ฯลฯ ให้เจ้าของสถานที่บันทึกข้อมูลเพื่อรายงาน
  • ระหว่างพักอาศัยในนครราชสีมา ให้ป้องกัน โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสแกนข้อมูลไทยชนะ

ให้สถานประกอบการ โรงงาน ตลาด กิจการร้านค้าที่มีแรงงานต่างชาติในสถานที่ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ งดการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ทั้งเข้าและออก ถ้าพบแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อดำเนินการตามมาตรการทันที

การจัดกิจกรรมปีใหม่ หรือกิจกรรมที่มีการรวมของประชาชนต่าง ๆ ขอให้พิจารณาลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่จำเป็น และให้มีการลงทะเบียนผ่าน ไทยชนะ หรือลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกราย

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563

ที่มา: ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา