โคราช ออกคำสั่งสำหรับผู้เดินทางมาจาก 17 จังหวัดสีแดง (ข้อมูล 17 เม.ย. 64)

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ออกประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจาก 17 จังหวัดพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด ตามประกาศของ ศบค. มีผลตั้งแต่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ 17 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศล่าสุดประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบศีรีชันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นนทบุรี สงขลา ตาก อุตรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง ขอนแก่น (นครราชสีมา เป็น อีกจังหวัดในกลุ่มนี้ด้วย)

ผู้เดินทางมาจาก 17 จังหวัดดังกล่าว ต้องปฏิบัติดังนี้

  • รายงานตัวภายใน 12 ชั่วโมง ต่อ อสม. หรือ ผู้นำชุมชน หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพสต. ศูนย์แพทย์ฯ หรือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรอง

  • หากมีไข้ หรือมีประวัติเสี่ยงตามไทม์ไลน์ จะให้ตรวจโควิด-19 และกักตัว 14 วัน
  • กรณีไม่มีไข้ ไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตนขณะอยู่บ้านตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ที่มา: ศูนย์โควิด19 โคราช