โคราช ผ่อนปรนมาตรการปิดสถานที่ สวนสาธารณะ ยิม เปิดได้แล้ว

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ประกาศฉบับนี้เป็นการผ่อนปรนมาตรการให้เปิดสถานที่ หรือดำเนินกิจการกิจกรรมได้ ขณะเดียวกันก็มีหลายกิจการกิจกรรมที่ยังให้ปิดต่อไป หลังจากจังหวัดนครราชสีมา ถูกปรับเกณฑ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผู้ป่วยโควิด-19 รายวันจำนวนลดลง

รายละเอียดของคำสั่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

(1) ปิดสถานที่ดังนี้ มีผลตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 • สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
 • สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
 • สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
 • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
 • โรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)
 • สวนน้ำ สวนสนุก
 • สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
 • โต้ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
 • สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม เครื่องเล่นเกม
 • ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต
 • สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 • สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
 • สนามม้า
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) สถานประกอบการนวดแผนไทย ยกเว้นการนวดเพื่อรักษาพยาบาลในสถาพยาบาล หรือการนวดฝ่าเท้าในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ใช้เวลาบริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต่อผู้รับบริการหนึ่งคน
 • ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน และไม่มีพื้นที่นั่งรอภายในร้าน

(2) มาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ กิจกรรม ให้สามารถดำเนินงานได้ภายใต้เงื่อนไข การจัดระบบ รวมทั้งมาตรการที่ทางราชการกำหนด

 • อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถทำกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม ตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
 • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ตลาด ตลาดนัด ให้จัดทำทะเบียนผู้ค้าและลูกจ้าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00น. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • สถานที่ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 • ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ หรือกิจกรรมทางศาสนา ยกเว้น งานศพ การพบปะญาติที่เกินกว่า 50 คน
 • เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
 • การจัดงานศพ ให้แบ่งพื้นที่ให้ผู้มาร่วมงานเป็นจุด จุดละไม่เกิน 50 คน โดยให้ผู้มาร่วมงานเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และแต่ละจุดต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 5 เมตร
 • การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนของหน่วยงานรัฐ ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินรอบละ 50 คน
 • การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถดำเนินการได้โดยมีมาตรการเหมาะสม

(3) ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานทีพำนัก เว้นแต่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์และไม่มีผู้โดยสาร หรือขณะรับประทานอาหารเครื่องดื่ม

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่มา – ศูนย์โควิด 19 นครราชสีมา