โคราช ผ่อนคลายมาตรการ จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน (13 มิ.ย. 64)

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 99/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประกาศวิธีปฏิบัติการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

  1. ให้สถานที่ให้บริการห้องประชุม จัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง ให้บริการโดยจำกัดผู้ใช้บริการ-เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 100 คน โดยต้องขออนุญาต ศปก. ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างน้อย 5 วัน ก่อนจัดกิจกรรม

  2. ให้การจัดกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางศาสนา การเข้าค่ายบำบัดของทางราชการ การถ่ายภาพยนตร์ การถ่ายรายการโทรทัศน์ ดำเนินการได้โดยจำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน โดยต้องขออนุญาต ศปก. ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างน้อย 5 วัน ก่อนจัดกิจกรรม กรณีเป็นการจัดงานศพ ขออนุญาตอย่างน้อย 3 วัน

  3. การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน ที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินรอบละ 100 คน

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติม สามารถดูได้จากประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ด้านล่าง

ที่มา: โรงพยาบาลมหานครราชสีมา