มทร.อีสาน เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่-ศูนย์วิจัย ตอบโจทย์รองรับระบบรถรางของประเทศ

ศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) นครราชสีมา เปิดเผยว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดี โดยรัฐบาลได้ข้อยุติการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ซึ่งมทร.อีสาน มีศักยภาพด้านบุคลากรการเรียนการสอนแบบครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับระบบราง ทั้งสาขาบริหารธุรกิจและวิศวกรรม จึงได้เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับนวัตกรรมระบบขนส่งทางราง โดยพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจ ซึ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการทำงานจริง

adhi

โดยหลักสูตรที่เปิดเพื่อรองรับ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางแห่งอาเซียน เน้นด้านล้อเลื่อนและการบริหารจัดการรถ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง เน้นระบบอาณัติสัญญาณและงานโยธา เพื่อพัฒนาแบบคู่ขนาน ในอนาคตจะยกระดับให้เป็นวิทยาลัยระบบขนส่งทางรางแห่งอาเซียน ประมาณปี 2560 ทั้ง 9 วิทยาเขต ในสังกัด มทร.อีสาน จะเปิดหลักสูตรวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง ในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้าและโยธา ซึ่งมีวุฒิปริญญารองรับ สามารถประกอบวิชาชีพได้ทันที

ที่มา: มติชน