โคราช ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ 3 มีผล 1 มิ.ย. 63 อะไรเปิดได้ อะไรให้ปิดต่อ

หลังจากที่ ศบค. ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ล่าสุดทางจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้ออกคำสั่งที่ 5983/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 9

โดยประกาศของทางจังหวัดนครราชสีมา เรื่องให้ผ่อนคลายดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพิ่มเติมจากประกาศผ่อนปรนระยะที่ 2 ก่อนหน้านี้ มีรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังนี้

อาคารของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

 • ให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารของโรงเรียน เพื่อจัดการศึกษา อบรม ประชุม หรือคัดเลือกบุคคล และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษา 2563
 • โรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน เฉพาะ ประเภทวิชาชีพ ศิลปะ กีฬา (ที่ให้ทำกิจกรรมได้) จัดการเรียนการสอนได้ โดยคำนึงถึงจำนวนนักเรียนต่อห้อง
 • ใช้อาคารจัดการสอบ สอบคัดเลือก ฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน

กลุ่มกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ขยายเวลาเปิดบริการได้ถึง 21.00น.
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ พื้นที่ไม่เกิน 20,000 ตร.ม. และเปิดได้ถึง 21.00น. โดยงดเว้นการจัดการแข่งขัน ส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมที่ทำให้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น
 • สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมหนาแน่น
 • ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ให้เปิดบริการได้ แต่ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อการนัดหมาย จัดสรร แจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน

กิจกรรมการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ สันทนาการ

 • คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักเจาะ การให้บริการบริเวณใบหน้า ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากอุปกรณ์ป้องกัน
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย โดยงดบริการ อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม นวดใบหน้า และยกเว้นกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด
 • สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ให้บริการได้แบบจำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และ งดอบตัว-อบไอน้ำรวม
 • สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิม ค่ายมวย เปิดได้เฉพาะการซ้อมแบบชกลม โดยไม่มีคู่ชก หรือการชกมวยแบบล่อเป้า ต้องไม่เป็นการแข่งขัน ไม่มีผู้ชม
 • สนามกีฬาเพื่อออกกำลังกาย-ฝึกซ้อม ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล โดยไม่มีการแข่งขัน มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น
 • สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นในทำนองเดียวกัน (เฉพาะออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม)
 • สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
 • สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท (ไม่เป็นการแข่งขัน จำกัดจำนวนผู้เล่น)
 • โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน เฉพาะโรงมหรสพให้เปิดได้เฉพาะ ลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต
 • สวนสัตว์ หรือ สถานที่จัดแสดงสัตว์ (จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม)

ทั้งนี้การดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ระบบต่างๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้ ทั้งที่กำหนดแล้วหรือกำหนดในภายหลัง

คำสั่งมีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลจาก ศูนย์โควิด 19 โคราช