โคราช ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ 4 มีผล 15 มิ.ย. 63 อะไรเปิดได้ อะไรให้ปิดต่อ

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 6511/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวประกาศของ ศบค. เรื่องมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 10

โดยประกาศของทางจังหวัดนครราชสีมา เรื่องให้ผ่อนคลายดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพิ่มเติมจากประกาศผ่อนปรนระยะที่ 3 ก่อนหน้านี้ มีรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังนี้

โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

 • โรงเรียนนานาชาติ กวดวิชา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน สามารถจัดการเรียนการสอนได้
 • โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีกำหนด

กลุ่มกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

 • การจัดการประชุม อบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ จัดแสดงสินค้า จัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่นๆ ให้สามารถดำเนินการได้
 • การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว สามารถทำได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ
 • สถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กรายวัน สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์
 • การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ ดำเนินการโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมคณะทำงานทั้งหมด ไม่เกิน 150 คน มีผู้ชมไม่เกิน 50 คน

กิจกรรมการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ สันทนาการ

 • อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม หรือการนวมบริเวณใบหน้า ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถาประกอบการนวดแผนไทย ให้ดำเนินการได้ ยกเว้นสถานประกอบกิจการอาบอบนวด ยังไม่ให้เปิดดำเนินการ
 • การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ หรือลานกีฬากลางแจ้ง ให้ดำเนินการได้
 • สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นเครื่องเล่นติดตั้งชั่วคราว หรือเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม
 • สนามกีฬาหรือสถานที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ในทุกประเภทกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้ ยกเว้น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาสามารถถ่ายทอดทางโทรทัศน์ได้ โดยไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน
 • ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ เฉพาะที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

ทั้งนี้การดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ระบบต่างๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้ ทั้งที่กำหนดแล้วหรือกำหนดในภายหลัง

คำสั่งมีผลตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลจาก ศูนย์โควิด 19 โคราช