โคราช ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ 5 มีผล 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป อะไรเปิดได้ อะไรยังให้ปิดต่อ

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 9054/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามแนวทางเดียวประกาศของ ศบค. เรื่องมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 โดยประกาศฉบับนี้เป็นการประกาศเพิ่มเติมจากประกาศผ่อนปรนระยะที่ 4 ก่อนหน้า มีรายละเอียดสำคัญดังนี้

(1) การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่กระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกำหนด

(2) สถานที่และกิจกรรมต่างๆ ที่เคยผ่อนคลายหรืออนุญาตไปก่อนหน้านี้ ดำเนินการต่อไปได้ตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา รวมทั้งมาตรการป้องกันโรค และการจัดระบบระเบียบต่างๆ ตามกำหนดเดิม ส่วนสถานที่ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติม และอยู่นอกเหนือจากประกาศเดิม มีดังนี้

(2.1) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ เปิดดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกิน 22.00น. ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สามารถเปิดดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาเดิมของสถานที่นั้นๆ

(2.2) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผ่อนผันให้เปิดดำเนินการได้ โดยเปิดทำการได้ถึงเวลา 24.00น. ของวันเดียวกัน งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนการจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ให้บริการหลังเวลา 24.00น. ได้ แต่งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ให้บริการหลังเวลาดังกล่าว

(2.3) ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ

(2.4) สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด โรงน้ำชา เปิดดำเนินการได้ตามเวลาเปิดทำการปกติที่กฎหมายกำหนด

สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ

(3) การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีของทุกศาสนา ให้ผู้ปกครองที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ พิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการ แนวปฏิบัติ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

(4) การขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเดินทางที่อาจหนาแน่นขึ้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม กำกับดูและ และตรวจสอบให้เป็นระเบียบตามมาตรการป้องกันโรค

(5) มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใดๆ ทางธุรกิจ การคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา สถานบันเทิง สถานบริการ ที่สาธารณะ หรือแหล่งอื่นๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่มกัน จัดมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมดังนี้ : ตรวจวัดอุณหภูมิ, สวมหน้ากากผ้า-หน้ากากอนามัย, เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร, จัดที่ล้างมือ, ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

คำสั่งมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลจาก ศูนย์โควิด 19 โคราช