โคราช ออกประกาศ ผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง กักตัว 14 วัน

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564) – ให้อ้างอิงฉบับล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ออกประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ราดของโรคโควิด 19 (Covid 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ฉบับที่ 2) มีประเด็นสำคัญคือมาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ที่ ศบค. ประกาศมีผลตั้งแต่ 4 มกราคม 2564

โดยกำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เข้าพักในหมู่บ้านหรือชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติดังนี้

  • รายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ ภายใน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เดินทางมาถึงนครราชสีมา หรือตั้งแต่ทราบประกาศ
  • ให้ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับรายงานบุคคลข้างต้น บันทึกและรายงานไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
  • ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองบุคคล แล้วออกคำสั่งให้กักตัว ติดตาม สังเกต และบันทึกอาการทุกวัน
  • หากมีเหตุให้ต้องเดินทางออกนอกจังหวัดนครราชสีมา ก่อนครบกำหนดกักตัว ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขวัดไข้และประเมินก่อนจะให้เดินทาง
  • หากผู้ต้องกักตัว ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 (ที่มา)

รายชื่อจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2564 (อ้างอิง)