โคราช ประกาศคำสั่งผู้เดินทางเข้าจังหวัด แก้ไขล่าสุด กุมภาพันธ์ 2564

(ข้อมูล 1 กุมภาพันธ์ 2564)ให้อ้างอิงฉบับล่าสุด 7 เมษายน 2564

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ออกประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ราดของโรคโควิด 19 (Covid 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยปรับปรุงรายละเอียด ของจังหวัดควบคุม เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มจังหวัดล่าสุดของ ศบค. ที่มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดสำคัญคือ จังหวัดที่อยู่ในระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เหลือ 1 จังหวัด คือ สมุทรสาคร และมีจังหวัดควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด (สีแดง) คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่งมีมาตรควบคุมเฝ้าระวังดังนี้

กรณี เดินทาง มาจาก สมุทรสาคร เข้ามายังนครราชสีมา แบ่งเป็น 3 กรณีได้แก่

  • ระยะยาว (พักอาศัยเกิน 14 วัน)
  • ไปและกลับในวันเดียว
  • พักค้างคืน แต่อยู่ไม่เกิน 14 วัน

มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

กรณี เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี มีแนวทางดังนี้

กรณี เดินทางไปจังหวัด สมุทรสาคร ทั้งแบบไปกลับในหนึ่งวัน และแบบเดินทางไประยะยาว ให้ปฏิบัติดังนี้

นอกจากนี้จังหวัดยังประกาศข้อกำหนดการจัดกิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และข้อกำหนดของสถานประกอบการดังนี้

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ที่มา : ศูนย์โควิด19 โคราช