โคราช ประกาศคำสั่งสำหรับผู้เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (ข้อมูล 7 เม.ย. 64)

ประกาศฉบับนี้ยกเลิกแล้ว ให้อ้างอิงฉบับล่าสุด 17 เมษายน 2564

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ออกประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ราดของโรคโควิด 19 (Covid 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม มีผลตั้งแต่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยผู้เดินทางมาจาก 5 จังหวัดดังกล่าว ต้องปฏิบัติดังนี้

  • รายงานตัวภายใน 12 ชั่วโมง ต่อ อสม. หรือ ผู้นำชุมชน หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพสต. ศูนย์แพทย์ฯ หรือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรอง

  • หากมีไข้ หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยตามไทม์ไลน์ จะพิจารณาส่งตรวจโรงพยาบาล หรือให้กักตัว 14 วัน
  • กรณีไม่มีไข้ ไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตนขณะอยู่บ้านตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ที่มา: ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา