โคราช แก้ไขคำสั่ง เหลือเฉพาะ 5 จังหวัดสีแดงเข้ม กักตัว 14 วัน

(ข้อมูล 21 มกราคม 2564) ให้อ้างอิงฉบับล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ออกประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ราดของโรคโควิด 19 (Covid 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ลงวันที่ 20 มกราคม 2564

มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในประเด็นผู้เดินทางจากจังหวัดต่าง ๆ จะต้องกักตัว 14 วันหรือไม่ รายละเอียดดังนี้

ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของ ศบค. (สีแดงเข้ม) นับตั้งแต่ประกาศมาตรการนี้ ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  • รายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ ภายใน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เดินทางมาถึงนครราชสีมา หรือตั้งแต่ทราบประกาศ
  • ให้ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับรายงานบุคคลข้างต้น บันทึกและรายงานไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
  • ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองบุคคล แล้วออกคำสั่งให้กักตัว ติดตาม สังเกต และบันทึกอาการทุกวัน
  • หากมีเหตุให้ต้องเดินทางออกนอกจังหวัดนครราชสีมา ก่อนครบกำหนดกักตัว ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขวัดไข้และประเมินก่อนจะให้เดินทาง
  • หากผู้ต้องกักตัว ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

กรณีเป็นผู้เดินทางแบบไป-กลับ หรือเข้าพักในโรงแรมหรือรีสอร์ทเป็นระยะเวลาสั้น ให้ดูแนวทางปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดตามลิงก์นี้

นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังผ่อนปรนมาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยหากมีผู้เข้าร่วมมากว่า 300 คน จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาก่อนทุกครั้ง กรณีมีน้อยกว่า 300 คน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบเพื่อกำกับติดตาม ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2564 จังหวัดที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของ ศบค. ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง ตราด และ จันทบุรี

ที่มา