โคราช ออกคำสั่งด่วน! ยกเลิกการขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร โรงเรียนงด On-Site 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 104/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้เพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เนื่องจากมีการระบาดในหลายจังหวัดรวมทั้งพื้นที่นครราชสีมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รายละเอียดดังนี้

(1) โรงเรียนทุกสังกัด สถาบันการศึกษาทุกประเภท งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคาร สถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภทแบบ On-Site ตั้งแต่ 29 มิถุนายน 2564 ถึง 13 กรกฎาคม 2564 เปลี่ยนเป็นการเรียนแบบ On-Air, On-Line, On-Demand และ On-Hand ตามความเหมาะสมแทน

(2) ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน ตั้งแต่ 29 มิถุนายน 2564 ถึง 13 กรกฎาคม 2564

(3) ให้ทุกอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาสถานที่กักตัวแบบ Local Quarantine รองรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดในการกักตัว

(4) ให้อำเภอปากช่อง และอำเภอวังน้ำเขียว ตั้งด่านคัดกรองการเดินทางเข้ามาที่อำเภอ

(5) ร้านอาหาร ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

(6) การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคล ไม่เกิน 100 คน สามารถทำได้โดยขออนุญาตศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ก่อน หากมากกว่านั้นต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ

(7) คำสั่งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ส่วนที่ไม่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ผลบังคับใช้ต่อไป

คำสั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

ที่มา: จังหวัดนครราชสีมา