10 คำถาม-คำตอบ รถราง LRT ขนส่งสาธารณะเมืองโคราช

We Korat ได้นำเสนอข้อมูลโครงการรถรางขนส่งสาธารณะ LRT ซึ่งมีการศึกษาและเลือกใช้โมเดลนี้สำหรับเขตเมืองนครราชสีมา มาอย่างต่อเนื่อง (อ่าน: เผยเส้นทาง-สถานี แบบล่าสุด รถราง LRT ที่จะให้บริการในเมืองโคราช ค่าโดยสารเคาะ 15-25 บาท) อย่างไรก็ตามในรายละเอียดของโครงการก็มีประชาชนตั้งข้อสงสัยอยู่หลายประการ ซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ก็ได้รวบรวมคำถาม-คำตอบ ยอดนิยมมาไว้แล้ว

โครงการรถรางขนส่งสาธารณะ LRT เมืองโคราช

(1) คำถาม – LRT จะทำให้เกิดปัญหาการจราจรเพิ่มขึ้นหรือไม่?

คำตอบ – มีผลกระทบแน่นอน แต่เป็นด้านบวก เพราะแผนแม่บทฯ นี้ เป็นการปรับปรุงผังเมืองเพื่อแก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน รวมทั้งไม่ก่อมลพิษ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการจราจรเอาไว้ช่วงก่อนและหลังมี LRT

(2) คำถาม – หลายเส้นทางของ LRT รถติดอยู่แล้ว จะแก้ไขปัญหาอย่างไร?

คำตอบ – แนวคิดการบรรเทาปัญหาการจราจรนั้น คือการนำยวดยานออกจากเมืองให้ได้มากที่สุด และเร็วที่สุด รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมคนใช้รถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลง โดยมาพร้อมกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นปัญหาการจราจรที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็จะลดลง

(3) คำถาม – ถนนบางเส้นทางของ LRT คับแคบ จะสร้างปัญหาหรือไม่?

คำตอบ – มีการพิจารณาประเด็นนี้อยู่แล้ว และ LRT ก็เป็นระบบที่เหมาะสมกับเมืองเก่า มีถนนคับแคบ เนื่องจากสามารถควบคุมการเดินรถตามแนวรางได้ ตัวอย่างเช่นถนนมุขมนตรี และโพธิ์กลาง จะจัดให้เดินรถตรงกลางถนน และขณะไม่มีรถราง LRT ผ่าน ยวดยานอื่นก็สามารถใช้พื้นที่ถนนร่วมกับราง LRT ได้

(4) คำถาม – ผลกระทบของการจอดรถริมถนนที่ LRT ผ่าน

คำตอบ – รถราง LRT ออกแบบให้วิ่งกลางถนน การจอดรถข้างทางในจุดที่ไม่ใช่สถานี LRT จึงสามารถทำได้เหมือนเดิม นอกจากนี้การออกแบบเส้นทางลักษณะดังกล่าวยังช่วยสร้างวินัยจราจร ทำให้เมืองมีความเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย

(5) คำถาม – LRT จะส่งผลต่อผู้ประกอบการเดินรถปัจจุบันอย่างไร

คำตอบ – แผนแม่บทฯ นี้ ต้องมีการปรับปรุงเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้เชื่อมต่อกับระบบ LRT อย่างไรก็ตามแผนแม่บทฯ นี้ มีเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัว เพราะต้องใช้เวลาประมาณ 6 ปีเป็นอย่างน้อย ซึ่งใกล้เคียงกับอายุเวลาของใบอนุญาต

ภาพเรนเดอร์เส้นทาง LRT ถนนโพธิ์กลาง

(6) คำถาม – ผู้โดยสาร LRT สามารถขนสัมภาระหนักๆ หรือสินค้าขนาดใหญ่ได้หรือไม่

คำตอบ – LRT เป็นระบบขนส่งผู้โดยสาร ไม่ใช่ระบบขนส่งสินค้า แต่ผู้โดยสารสามารถขนสัมภาระขนาดเล็กและกลางที่หิ้วขึ้นรถ LRT ได้ โดยการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ยังทำได้ด้วยรถบรรทุกในเวลาที่ LRT ไม่ได้ให้บริการ

(7) คำถาม – รายละเอียดความปลอดภัย โดยเฉพาะกับผู้โดยสารนักเรียน

คำตอบ – ระบบ LRT มีการเฝ้าระวัง ติดตาม และป้องกันความปลอดภัยระดับสูง จึงสามารถใช้เป็นระบบรับ-ส่งนักเรียนได้

(8) คำถาม – จะมีการเวนคืนพื้นที่สองข้างทางหรือไม่

คำตอบ – ไม่มีการเวนคืน เพราะ LRT วิ่งบนเกาะกลางถนน หรือบางช่วงใช้พื้นที่ร่วมกับถนนเดิม

(9) คำถาม – ผลกระทบที่เกิดกับผู้พักอาศัยสองข้างทาง ตลอดจนธุรกิจค้าขาย

คำตอบ – LRT จะทำให้เมืองโคราชมีชีวิตชีวา สนับสนุนธุรกิจ จึงเป็นผลกระทบเชิงบวก เพราะลูกค้าสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกมากขึ้น ระบบขนส่งสาธารณะนั้นเป็นการยกระดับการเข้าถึงพื้นที่เมืองเก่า เพราะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้จำนวนมาก ดังเห็นได้จากในต่างประเทศ ว่ามีการค้าขายที่ดีขึ้น และมูลค่าที่ดินที่พักอาศัย ในบริเวณนั้นก็สูงขึ้นด้วย

(10) คำถาม – จะมีผู้โดยสารมากพอจนคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่

คำตอบ – บริการขนส่งสาธารณะสำหรับประชาชน เป็นบริการพื้นฐานของภาครัฐที่ควรจัดให้มี โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรขององค์กร แต่คำนึงถึงผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยทำให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย ประหยัด และมีความสุขที่ยั่งยืน

ที่มา: เอกสารจากการสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 4 โดย สนข.